Skip to content

Apropå granskningen av granskningen

Snabb summering: Politikfakta har granskat Feministiskt Initiativs partiprogram och utifrån det satt ihop en sammanställning som cirkulerat i sociala medier. Viralgranskaren på Metro granskar granskningen och kommer fram till att den är falsk. Hur? Genom att fråga Feministiskt Initiativ om Politikfaktas sammanställning stämmer…

Nu har dock även Opinionsbloggen på Expressen granskat Viralgranskarens granskning av Politikfaktas sammanställning och underkänner den förra. Opinionsbloggen jämför de olika versionerna med vad som faktiskt står i F!:s partiprogram och drar slutsatsen att det egentligen bara är två punkter av 25 i Politikfaktas sammanställning som kan anses fel.

Politikfaktas trovärdighet må vara minst sagt naggad i kanten, men tyvärr sänker det här också trovärdigheten för Viralgranskaren. Att man ”granskar” sammanställningen genom att fråga F! istället för att jämföra med deras partiprogram känns inte särskilt… granskande.

Det man kan lära sig av det här är som vanligt att gå till källan och inte förlita sig på andras tolkningar av den, eftersom tolkningarna tenderar att vara ill- eller välvilliga. Men det är också intressant att F! slipper undan kritisk granskning i så hög utsträckning. Det finns punkter i programmet som är märkliga och absolut borde ifrågasättas, men av någon anledning tycks partiet stå över granskningen. Är F! det nya Miljöpartiet i det avseendet? Per Gudmundson har en intressant teori om det.

Personligen tycker jag att det är djupt obehagligt med ett parti som förespråkar omskolning av oliktänkande. Nej, jag fattar väl att man inte tänker sig att skicka ideologiska motståndare på omskolningsläger av sovjetisk modell, och omskolningen gäller specifikt ”mäns konsumtions. och transportmönster”, men att man vill lära ut sin ideologi redan i förskolor (där barnen ska lära sig bland annat om ”könsmaktsordningen) och att man vill skicka den som tycker fel på kurs så att den lär sig tycka rätt… Det är obehagligt. Det är mycket möjligt att jag är överkänslig på den punkten. För mig personligen är det obegripligt att man ens kan överväga att lägga sin röst på dylikt, men så har jag alltid haft problem med den där inskriptionen på Uppsala universitet också som säger att det är stort att tänka fritt men större att tänka rätt. För mig är det alltid större att tänka fritt. Att tänka rätt förutsätter att någon har facit. Att tänka fritt är vad som tar oss framåt.

Historien är full av människor som öppnade nya möjligheter för oss andra genom att tänka fritt istället för rätt, som till exempel Gallileo Gallilei, Leonardo da Vinci och Nikola Tesla. Eller Mary Wollstonecraft. Hade hon tänkt rätt istället för fritt hade hon heller aldrig bidragit till att glänta på dörren till kvinnors frigörelse.

8qjj6


Andra bloggar om: , , , , , , , intressant?

Published inÖvrigt

13 Comments

 1. Webster Webster

  Något med Gudmundsons resonemang gjorde mig fundersam, men jag kom inte på vad det var förrän nyss. Tankesättet att någon hela tiden ska ett steg till, ”vi har det här men då vill vi det där i stället för det är coolare”, det var nyckeln. Det är så sverigedemokraterna resonerar om andra.
  ”Nu tar de bort negerdockan i kalleanka och sedan förbjuder de luciatåget och snart får vi inte ha terminsavslutning heller för Dom Vill Ha Det Så och dom blir aldrig nöjda.”

  Dom.

  Dom farliga. Dom som inte tycker som jag, eller ser annorlunda ut. Dom.

 2. Rejn Rejn

  Detta är vad jag hittar i partiprogrammet som tangerar det du hävdar om förskolan. Jag ser inte riktigt att det skulle vara mera totalitärt än förskolan idag? Kan du förklara hur du menar och vad som är så illa?

  ”…D. Utbildning
  Ett välfärdssamhälle bygger på en gemensam och jämlik skola, med utrymme för pedagogisk utveckling och
  respekt för varje individs behov och möjligheter att kunna utveckla självständighet i livets alla skeden. Både
  förskola och skola har en viktig funktion när det gäller att skapa villkor som garanterar alla människors lika värde
  och möjligheter att använda hela sin potential, oavsett kön, könsuttryck, hudfärg, etnicitet, funktionalitet, religiös
  tillhörighet, sexualitet och klassbakgrund. I dagens förskola och skola behandlas barn och ungdomar i många
  sammanhang utifrån stereotypa föreställningar om kvinnlighet respektive manlighet. Tjejer förväntas vara tysta
  men duktiga medan killar får vara stökiga och ta större plats. Att bryta mot dessa normer eller vägra inordna sig i
  kategorierna ”kille” eller ”tjej” leder ofta till kränkningar från såväl andra barn som från vuxen personal. Rasism i
  skolan och i nära anslutning bidrar också till otrygghet och begränsning av unga människors liv, det kan till
  exempel handla om generaliseringar och stereotyper, sämre behandling, kränkningar och våld. Även
  diskriminering mot personer med funktionsnedsättning, både socialt och i form av otillgänglighet, är ett problem i
  dagens skolor. Det är mönster som måste belysas och brytas, skolan behöver aktivt förebygga maktstrukturer och
  förhindra kränkningar.
  Normkritisk pedagogik har sedan mitten av 2000-talet utvecklats som en pedagogisk metod för att utveckla
  det förebyggande arbetet kring kränkningar i skolan. Den normkritiska pedagogiken lyckas till skillnad från t.ex.
  genuspedagogik och andra likabehandlingsmetoder synliggöra flera normer och maktstrukturer som ligger till
  grund för kränkande behandling. Normkritik handlar om att, istället för att prata om ”tolerans” gentemot utsatta
  grupper, förstå varför människor diskrimineras och få verktyg att bryta de strukturer som skapar maktobalans i
  samhället. Genom att se mekanismerna bakom diskriminering kan vi även se hur olika maktstrukturer samverkar
  och förstärker varandra. Genom att veta varför diskriminering sker istället för att bara konstatera den, har
  normkritisk pedagogik förutsättningar att hjälpa oss att förändra samhället i grunden….

  D.1 Förskola och fritidshem
  1 Fi ska verka för att utbildningen i förskolan och fritidshemmen får ett obligatoriskt könsmakts-,
  funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv, samt genomsyras av normkritisk pedagogik.
  Förskola och fritidshem ska erbjuda ska erbjuda litteratur som följer läroplanens riktlinjer för
  jämlikhet.

  3 Fi ska verka för att alla kommuner särredovisar hur de arbetat med formuleringarna om jämställdhet i
  förskolans läroplan. Skolverket bör också få ökade sanktionsmöjligheter mot kommuner som inte kan
  redovisa måluppfyllelse och utvecklingsarbete.

  7 Konfliktlösning byggd på icke-våldsprincipen ska genomsyra förskolans och fritidshemmens
  utbildning.

  10 Fi ska verka för inrättandet av en nationell ekonomisk handlingsplan med mål att stoppa
  segregationen mellan förskolor och fritidshem.
  11 Fi ska verka för en inkluderande förskola. Barn i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges
  tillräckligt med resurser.

  15 Fi ska verka för att alla barn och unga ska ha rik tillgång till socionom/socialpedagog (kurator),
  psykolog, skolsköterska och hälsopedagog. Dessa professioner ska omfattas av kompetensernas
  gällande genus, funktionalitet, hbtq och antirasism.

  18 Fi ska verka för att så kallade nattis införs i samtliga kommuner.”

 3. Rejn Rejn

  Jag vet inte varför punkt 18 kom med i det jag klippte in. Det hade varit viktigare med punkt
  9: ”Fi ska verka för att all förskoleundervisning i såväl kommunala som friskolor blir vetenskapligt
  grundad, konfessionslös och sekulär.”

 4. Webster: Jag är inte riktigt säker på hur du menar nu. Vill du förtydliga?

 5. Rejn: Det enda jag har hävdat om förskolan är att partiets ideologi ska in redan där, och det står redan i punkt 1 i ditt utdrag ur partiprogrammet. Punkt 9 är desto trevligare, men tillsammans med punkt 1 skapar det precis den bild av Den Enda Rätta Läran som jag finner obehaglig. Som jag skrev så är det fullt möjligt att jag är överkänslig i den frågan. I grunden anser jag att det är mitt jobb som förälder att ge mina barn värderingar, inte statens. Jag finner det obehagligt när staten ska ägna sig åt indoktrinering, vare sig det är av religiös eller ideologisk art. Och ja, feminism är en ideologi.

 6. Den här bloggposten var för övrigt bara avsedd att sammanfatta de olika ”granskningarna” och problemet med andrahandsinformation. Sedan petade jag ändå in vad som är en dealbreaker för mig, om jag nu hade sett F! som ett alternativ. Hade jag velat kritisera partiet finns det saker att slå ner hårt på. Men jag är inte särskilt intresserad av att diskutera partiprogrammet som sådant. Jag tycker metadiskussionen runt om är desto mer intressant. Varför får Schyman breda ut sig på ett par sidor i tidningen utan att det ställs en kritisk fråga? Varför bjuds F! in i försnacket till en partiledardebatt tre veckor före EU-valet medan ett parti som sitter i EU-parlamentet inte fick delta? F! seglar på en räkmacka i medierna just nu och jag undrar varför. Att det sedan uppenbarligen går att hitta en del… tveksamheter i partiprogrammet gör det desto mer fascinerande.

 7. Patrik Patrik

  Tja, om du är överkänslig så är du inte ensam om det. Jag är i egenskap av styrelsemedlem i en idrottsförening en av de som har fått direktiv om att jag ska omskolas, så det pågår redan – och jag känner mig rent spyfärdig över hur intellektuellt ohederligt det går till. Först sitta och lyssna på vackra ord om mänskliga rättigheter likt de som Rejn citerar ur partiprogrammet. Sedan avslutas de hela med att ”ja, det finns många diskrimineringsgrunder – men kön är viktigare än de andra!”. Vi förväntas sedan ”utvärdera” hur jämställd vår verksamhet är, och svarsalternativen är ”Ja, vi har en jämn könsfördelning” eller ”Nej, vi behöver jobba mer med jämställdhet”.

  Vackra ord är intet värda när man i handling beter sig som en intolerant fradgatuggande fanatiker. Men, men…

  Det jag egentligen ville säga är att jag tycker det är komiskt hur olika folk uppfattar det där med att tänka rätt eller att tänka fritt. De flesta som ogillar det tolkar ”rätt” som någon form av auktoritetstro, att NÅGON skulle bestämma vad som är rätt och fel. Jag vill påstå att de som resonerar så, de har verkligen inte fattat vad ett vetenskapligt tankesätt går ut på. Alls.

  Vetenskapen är något förenklat ett sätt att avgöra vad som är ”rätt” och ”fel” rent objektivt. Att hänvisa till auktoriteter och att följa normen är motsatsen till vetenskap. Att tänka ”rätt”, det är att uppnå resultat som stämmer överens med verkligheten. Det är att bevisa, på ett objektiv sätt, att mina tankar stämmer. Det finns till och med ett namn på det: logik, vilket betyder att tänka rätt – och då väldigt tydligt uttalat att det inte betyder att lyssna på auktoriteter.

  Gallileo Gallilei tänkte rätt, eftersom hans modeller stämde bättre överens med verkligheten än kyrkans.

  Den vetenskapligt sinnade har därför väldigt svårt att förstå hur ”tänka rätt” kan förknippas med auktoriteter, för det är ju rent definitionsmässigt att tänka FEL. När det gäller att tänka ”fritt” så har det å andra sidan inte samma status. Visst är det så att man ska tänka fritt i bemärkelsen att man inte ska förlita sig på auktoriteter. Man ska tänka fritt i bemärkelsen att man ska tänka självständigt. Att tänka fritt ÄR stort.

  Men, att tänka fritt kan även betyda att man struntar i att tänka rätt. Det kan betyda att man struntar i att fundera över rätt och fel över huvud taget. Att tänka fritt betyder att man inte bara kastar överbord auktoriteter, utan även struktur och regler – och det är återigen motsatsen till vad vetenskap handlar om. Att anamma ett vetenskapligt tankesätt innebär att underkasta sig verkligheten. Det innebär att kuva sin egen subjektivitet och acceptera att verkligheten har rätt, även när den inte bejakar mina egna impulser och böjelser. Det innebär att frivilligt underkasta sig orubbliga regler som inte accepterar varken ego eller lättja. Det handlar alltså i stor utsträckning om att begränsa den fria tanken.

  Ingen vet nu vad som egentligen avsågs med citatet, och det lär vi väl aldrig få veta heller. Jag tror personligen att om Thomas Thorild visste att personer som har helt motsatta åsikter båda skulle anse att citatet stödjer deras tankesätt, då skulle han känna sig mycket road och nöjd.

 8. Rejn Rejn

  Jag för min del tycker det vore läskigare om skolan inte lärde ut sådant som var baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, liksom om den inte indoktrinerade värderingar om demokrati, människors lika värde, icke-våld och liknande.

  Jag reagerade på din kommentar att barnen skall lära sig om könsmaktsordningen i förskolan. Att det ska ingå i undervisningen i grundskolan (enligt partiprogrammet) borde vara lika viktigt som all annan samhällskunskap.

  I övrigt ser jag det med FI som med SD och Piratpartiet (eller alla andra partier, för övrigt): medias inställning går i vågor och det är de som bestämmer valutgången. (Och ja, det är ett problem, men det är på intet sätt unikt för FI, vars anhängare kan tycka att Medierna tvärtom är för kritiska).

 9. Patrik: Jätteintressanta tankar, i synnerhet om förhållandet mellan tänka fritt och rätt. Jag förstår och hoppas att det var ”objektivt rätt” man menade på Uppsala universitet. Som du förstår associerar jag mer ”rätt” som i ”kulturellt rätt” eller ”politiskt korrekt” (för att använda ett bra uttryck som tyvärr kidnappats av rasister).

  Rejn: Det är skillnad på vetenskap och pseudovetenskap. Min högst subjektiva uppfattning är att så kallad genusvetenskap i mångt och mycket är pseudovetenskap. Det tangerar dessutom religion i så måtto att dess teorier fråntar människor individuellt tänkande. Jag kan inte räkna det otaliga antal gånger jag sett kvinnor som råkar tycka annorlunda än Fi-feminister avfärdas med ”så tycker du för att du är indoktrinerad av patriarkatet”. Inte exakt den formuleringen, men du förstår nog vad jag menar. Det är inte att frigöra sig från ett förtryck, det är att underkasta sig ett annat. Och det är oerhört synd, därför att det finns massor av ojämställdhet att ta tag i, men jag är mycket tveksam till att den i rosa skrud klädda socialismen är lösningen. Då tror jag mycket mer på att arbeta för att maximera alla individers frihet.

 10. Däremot är vi helt överens om problemet med att media bestämmer valutgången. Förra EU-valet var Piratpartiets, riksdagsvalet var Sd:s. Det här valåret ser ut att vara F!:s. Och det handlar egentligen inte om hur mycket eller lite man kritiserar (Sd har ju inte direkt varit mediernas kelgrisar) utan att det skrivs. Medias tystnad är det värsta som kan hända, och där har nog såväl Feministiskt Initiativ tidigare såväl som Piratpartiet på senare tid fått känna på hur det känns. ”Va, finns de fortfarande?” har engagerade i bägge partierna hört till leda. :)

 11. Patrik Patrik

  @Joshua: Jo, jag vet att många förknippar ”rätt” i valspråket med det du kallar ”politiskt korrekt”. Fast det är en helt orimlig tolkning.

  Om ”rätt” har den betydelsen, då står det i motsatsförhållande till ”fritt”, eller hur? Om man då tycker att man ska tänka rätt, hur kan man då säga att det är stort att tänka fritt, annat än som rent hyckleri? Det går inte ihop; om ”rätt” och ”fritt” står i motsats till varandra, då är det inte rimligt att jämföra dem som ”stort” och ”större”. Om två motsatser båda är bra, vad är då dåligt?

  Om man däremot ser det som ett stöd för ett vetenskapligt tankesätt så passar valspråket som hand i handske. Ett vetenskapligt tankesätt kräver att man först formulerar en teori (tänker fritt) och sedan validerar att den teorin stämmer med verkligheten (tänker rätt). Ur den synvinkeln är det självklart att det är bra att tänka fritt (för då kan man komma på idéer som kan förklara verkligheten) men det är ännu bättre om de tankar man har dessutom visar sig stämma.

  …och med det så kommer vi fram till Rejns kommentar om att könsmaktsordningen är vetenskap…

  För att vara vetenskap så krävs att en teori är tydligt formulerad, att den är falsifierbar och går att testa objektivt, att den förklarar eller förutsäger omständigheter i verkligheten, och att den gör det bättre än andra alternativa teorier.

  Könsmaktsordning är inte vetenskap. Det är politisk indoktrinering. Det är att tänka fritt, utan att bry sig om att tänka rätt.

 12. Patrik: Det finns ingen gilla-knapp här, annars skulle jag använda den! :)

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: